พนักงานต้อนรับส่วนหน้า Receptionist

คุณสมบัติ

  • ทำงานกะกลางคืนได้
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถพูดภาษาจีน มาเลย์ หรือ อังกฤษได้
  • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เอกสารในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  3. รูปถ่าย 2 รูป
  4. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
  5. ใบสำเร็จการศึกษา (ถ้ามี)